ico_gedragsregels.png

Algemeen
Gedragsregels lijken wellicht betuttelend maar de ervaring leert dat dit één van de meeste essentiële zaken is om op een goede manier met elkaar om te gaan. Duidelijke afspraken en gedragsregels helpen de jeugd en hun omgeving goed te functioneren.

Gedragsregels
Deze regels gelden voor de spelers maar ook de ouders dragen hierbij een belangrijke verantwoordelijkheid. Van iedereen wordt verwacht dat hij/zij anderen met respect behandelt, niet alleen mensen binnen de ploeg of de vereniging, maar ook de tegenstanders, scheidsrechter, grensrechters, publiek en medewerkers van andere clubs.
In de cafetaria, op het veld, rond het veld, op verplaatsing of op straat in de omgeving van onze club, overal denken we eraan dat we RFC Wetteren vertegenwoordigen en gedragen we ons beleefd en met respect voor anderen.
Tijdens de “training voor ouders” , een presentatie in het begin van het seizoen worden de algemene gedragsregels verduidelijkt.

Stiptheid

Betekent niet té vroeg naar training of wedstrijd komen. Maximum 15 minuten voor tijdstip bijeenkomst ter plaatse zijn. Maar we komen ook niet te laat. Te laat komen bij een wedstrijd = starten op de bank of niet opgesteld worden.
Indien verhinderd voor een wedstrijd verwittigen de spelers of hun ouders de trainer of begeleider van tevoren.

Netheid
We dragen zorg voor de kleding en het materiaal die we ter beschikking krijgen, we laten de kleedkamers net achter en we douchen zoveel mogelijk samen na de wedstrijd

Algemeen

  • Nederlands is de voertaal binnen onze vereniging.

  • Alcoholgebruik of druggebruik is NIET toegestaan.

  • Fysiek en verbaal geweld, zoals schelden, grof taalgebruik, pesten, schoppen en slaan, worden niet getolereerd.

  • Vernielen van eigendommen van anderen wordt niet getolereerd.


Sanctiebeleid
Duidelijke afspraken vragen ook duidelijke maatregels en geen willekeur. Vandaar ook een duidelijk sanctiebeleid.
Wanneer er zich tijdens de wedstrijd of training een probleem zich voor doet van een speler zal het jeugdbestuur daar over ingelicht worden door de opleider.

 De opleider zelf kan naargelang de aard van het probleem dat zich voordoet zelf een sanctie voorstellen aan het jeugdbestuur en de jeugdcoördinator en TVJO, deze laatste zijn eindverantwoordelijke en zullen de beslissing overbrengen aan de speler.

Deze sanctie kan gaan van werkstraf in de vorm van weekdienst wat betreft materiaal opruimen tot schorsing van een wedstrijd(en)

Tevens zal ook de Jeugdvoorzitter en het Jeugdbestuur ingelicht worden van dergelijke feiten.

De speler of ouder(s) hebben de mogelijkheid om een gesprek aan te vragen wat betreft het probleem dat zich voor gedaan heeft , zij zullen tevens eerst op de hoogte gebracht worden via mail en of telefoon.

RFC Wetteren kan volgende sancties toepassen:

Sanctie A: schrappen van een lid
Sanctie B: schorsen van een lid voor bepaalde tijd (in overleg met jeugdcoördinator, opleider en jeugdbestuur )
Sanctie C: officiële, schriftelijke waarschuwing
Sanctie D: waarschuwing

Om duidelijk te maken wat de maatregelen concreet inhouden volgen hierna enkele voorbeelden van ontoelaatbaar gedrag met de daaraan verbonden sancties:

Diefstal → Sanctie A

Fysiek geweld naar de scheidsrechter, grensrechter, opleider, medespelers en tegenstrevers→ Sanctie B met mogelijkheid tot Sanctie A

Bedreigingen naar scheidsrechter grensrechter, opleider, medespelers en tegenstrevers→ Sanctie B met mogelijkheid tot Sanctie A

Drugsgebruik→ Sanctie B

Wangedrag tegen bestuursleden of andere medewerkers→ Sanctie B

Discriminatie→ Sanctie C

Racisme → Sanctie C met mogelijkheid tot Sanctie B of zelfs A

Vandalisme/vernieling→ Sanctie C met mogelijkheid tot Sanctie B of zelfs A

Niet accepteren van leiding→ Sanctie D

Pesten→ Sanctie D met mogelijkheid tot Sanctie B/C of zelfs A

Zonder verwittigen wegblijven van wedstrijden→ Sanctie D