block41.png

1.            ALGEMENE AFSPRAKEN

 1.1.              Per seizoen worden door het bestuur de lidmaatschapsbijdragen voor RFC Wetteren vastgelegd. Deze som dekt de bijdrage per speler bij de KBVB, de verzekering en de inschrijving bij RFC Wetteren.

 1.2.              Elke speler en de ouders (of verantwoordelijken) van deze speler worden geacht bij het lidmaatschap kennis te hebben genomen van dit intern reglement.

 1.3.              Indien één of meerdere leden van het bestuur een overtreding van dit reglement vaststelt, kan het disciplinaire maatregelen treffen tegen de speler die de overtreding begaat. Deze maatregelen kunnen variëren van schorsing voor een bepaalde periode van de speler, tot volledige schrapping of zelfs weigering tot toegang. Het bestuur kan zelfs overgaan tot het laten opmaken van een proces-verbaal.

 1.4.              De spelers kunnen in geval van meningsverschillen op sportief vlak contact opnemen met de Denkcel Opleidingen indien een voorafgaand gesprek met de betrokken opleider geen oplossing opleverde. De Denkcel Opleidingen kan partijen uitnodigen om te worden gehoord. Sportieve beslissingen en sancties worden door de Denkcel Opleidingen genomen. Als de vergrijpen of de problemen verder gaan dan het sportieve vlak, kan hij een advies overmaken aan het bestuur, die dan de uiteindelijke beslissing zal nemen.

 1.5.              Het bestuur verbindt zich ertoe dit intern reglement op het internet te plaatsen, zodat dit voor iedereen toegankelijk is.

 1.6.              Dit intern reglement kan jaarlijks gewijzigd worden door het bestuur. Deze wijziging kan op elk moment van het seizoen plaatsvinden en zal aan de spelers worden gemeld via publicatie op het internet.

 1.7.              In alle gevallen waarin dit intern reglement niet voorziet, beslist het bestuur.

  

 1. AFSPRAKEN ROND GEDRAG EN LEEFREGELS VOOR SPELERS TIJDENS TRAININGEN

 2.1.              Alle hieronder beschreven gedrag- en leefregels worden strikt opgevolgd door de spelers, tenzij uitdrukkelijk anders gevraagd door de opleider of begeleider. De opleiders of begeleiders kunnen daarenboven nog extra regels toevoegen (mits goedkeuring Denkcel Opleidingen) per ploeg, waarvan zij de spelers op de hoogte brengen.

 2.2.              Elke afwezigheid voor een training wordt vooraf gemeld. In geval van ziekte wordt tevens de duur van de afwezigheid gemeld.

 2.3.              Elke speler is minimaal een kwartier vóór het begin van de training aanwezig op de club.

2.4.              Elke speler groet zijn opleider en begeleider bij aankomst en vertrek in de club.

2.5.              Elke kwetsuur wordt vóór de training gemeld aan de opleider. In overleg met de opleider wordt de kiné of clubdokter bezocht.

2.6.              Bij aankomst begeeft de speler zich onmiddellijk naar zijn kleedkamer. Hij loopt niet vrij rond in de trainingsaccommodatie.

2.7.              De spelers begeven zich zonder uitdrukkelijke toestemming niet op de terreinen, in de bergruimtes of in een andere ruimte dan de aan de ploeg toegewezen kleedkamer.

2.8.              Geen onnodige waardevolle voorwerpen (GSM, horloge, sieraden, …) of grote hoeveelheden geld meebrengen naar de kleedkamer. De club is niet verantwoordelijk voor diefstal of beschadiging van persoonlijke zaken.

2.9.              De spelers bewaren de orde in de kleedkamer. Er wordt niet gespeeld in de kleedkamers en men laat geen afval achter, elders dan in de vuilbak. Zowel voor als na de training bevindt men zich niet langer in de kleedkamer dan noodzakelijk is.

2.10.           Als de opleider of begeleider het woord neemt, zwijgen alle spelers.

2.11.           Vóór de training wordt telkens gecontroleerd of er nog iemand naar het toilet moet.

2.12.           Vooraleer de spelers zich naar het oefenveld begeven, controleren ze of kleren en schoeisel behoorlijk zijn aangetrokken. De kledij moet aangepast zijn aan de weersomstandigheden.

2.13.           De spelers begeven zich gezamenlijk en gegroepeerd onder begeleiding van de opleider naar het trainingsveld.

2.14.           De speler houdt zijn persoonlijke bal steeds in zijn handen van en naar het oefenterrein.

2.15.           Het trainingsmateriaal wordt om beurten door de spelers naar het trainingsveld gedragen. De opleider bepaalt eventueel een beurtrol.

2.16.           Geen enkele speler betreedt het trainingsveld waarop een andere ploeg actief is.

2.17.           De spelers tonen volledige inzet, motivatie en concentratie tijdens trainingen. Er wordt niet gespeeld tijdens en op weg naar en van de training.

2.18.           Spelers die op gelijk welke manier de training blijvend storen, worden gesanctioneerd.

2.19.           Het gebruik van obscene, beledigende of racistische taal is ten strengste verboden.

2.20.           De spelers beoefenen hun sport op een gezonde agressieve manier, met respect voor het lichaam van de tegenstander. Ongecontroleerd geweld of overdreven agressie tijdens de training worden gestraft met onmiddellijke verwijdering uit de training.

2.21.           Spelers van allochtone afkomst moeten tijdens de aanwezigheid in de club altijd Nederlands praten. Het gebruik van Nederlands bevordert de sportieve en algemene integratie. Deze regel geldt ook voor autochtone Franstalige spelers, daar dit hun sociale kansen in een tweetalig België verhoogt.

2.22.           De opleider kan altijd beslissen om individuele trainingsopdrachten op te leggen voor thuis. De uitvoering hiervan is verplicht. Het verwaarlozen van deze opdrachten kan de evaluatie negatief beïnvloeden.

2.23.           Vooraleer na een training of wedstrijd terug te keren in de kleedkamer worden buiten de schoenen en eventueel de ballen schoongemaakt.

2.24.           Hou de kleedkamers proper! Het opzettelijk bevuilen van de kleedkamers zal ernstig gesanctioneerd worden.

2.25.           Elke speler neemt na de training of wedstrijd verplicht een douche (de allerkleinsten worden hier aangepast begeleid).

2.26.           Tijdens het douchen draagt elke speler badslippers.

2.27.           Elke speler draagt uitermate zorg voor zijn uitrusting en steekt zijn gebruikte outfit ordelijk weg in zijn sporttas. De sporttassen kunnen gecontroleerd worden!

2.28.           Niemand verlaat onverzorgd de kleedkamers.

2.29.           Na de training mag de speler een drank nuttigen in de cafetaria van de club. Hij blijft echter niet langer dan nodig zonder toezicht op het trainingscenter. Hij houdt zich strikt aan de afspraak die hij met zijn ouders of voogden gemaakt heeft met betrekking tot zijn verblijf in de club.

 

3.            AFSPRAKEN ROND GEDRAG EN LEEFREGELS VOOR SPELERS TIJDENS WEDSTRIJDEN

3.1.              De meeste bovenstaande gedrag- en leefregels tijdens trainingen gelden uiteraard ook voor wedstrijden.

3.2.              Ongewettigd te laat komen op een wedstrijd betekent automatisch dat je bankzitter wordt tijdens de wedstrijd of zelfs niet op het wedstrijdblad verschijnt.

3.3.              Veelvuldig te laat komen betekent definitieve verwijdering als speler.

3.4.              Elke speler biedt zich voor de wedstrijd aan in uitgaanstraining.

3.5.              De spelers tonen volledige inzet, motivatie en concentratie tijdens wedstrijden, opwarming en wedstrijdbesprekingen.

3.6.              De spelers zijn het visitekaartje en het uithangbord van onze club. Zij brengen de naam van de club niet in diskrediet door onbehoorlijk of onsportief gedrag op het terrein of daarbuiten. In geval van ernstige tekortkomingen op gebied van fair-play, sportiviteit en algemeen gedrag kan het bestuur op advies van de opleider en in samenspraak met de Denkcel Opleidingen een sanctie uitspreken.

3.7.              Na de wedstrijd wordt, onder leiding van de begeleider, op een ordelijke manier de gebruikte kledij weer ingezameld. De spelers houden zich aan de organisatie die de begeleider hier oplegt.

3.8.              Als de speler klaar is, wacht hij in de kleedkamer tot de andere spelers van zijn groep klaar zijn. In groep begeven de spelers zich (eventueel) naar de receptie en onmiddellijk daarna naar de ouders of begeleiders. Het is niet toegestaan opnieuw op de velden te gaan voetballen!

3.9.              Tijdens de wedstrijden mag enkel de voorziene outfit (pakket) gedragen worden.

3.10.          Vóór de wedstrijden leeft de speler de afspraken na met betrekking tot voeding en drank. Eet vooral geen vettige spijzen en bouw zeker voldoende tijd in tussen de laatste maaltijd en de wedstrijd.

3.11.          Tijdens eventuele verplaatsing met autobus worden de volgende regels strikt nageleefd:

 

 • Niet eten of drinken tijdens de rit.

 • Stilzitten in de voertuigen. Niet rondlopen of plaats verlaten.

 • Geen chaotische luidruchtigheid (vreugde uiting door gezamenlijk zingen wordt als positief ervaren).

 • Iedereen is verplicht de heen- en terugreis met de ingelegde voertuigen te maken, tenzij anders overeengekomen.

 • Steeds je gordel om, als die aanwezig is!

 • Er wordt tijdens de terugrit geen commentaar over de gespeelde match gegeven.

 

3.12.          Alle sierraden worden verwijderd voor de wedstrijd.

4.            AFSPRAKEN ROND ANDER GEDRAG EN LEEFREGELS VOOR SPELERS

4.1.              De nachtrust van de spelers is van het allergrootste belang om de intensiteit van de inspanningen te kunnen verwerken. Daarenboven moeten zij zich fris kunnen aanbieden op trainingen en wedstrijden om een hoog technisch niveau te kunnen bereiken. Tot en met 12 jaar moeten ouders er rekening mee houden dat hun kinderen rond 21 uur naar bed gaan.

4.2.              Alleen in uitzonderlijke gevallen kan de opleider toestaan, na overleg met de Denkcel Opleidingen, of een speler kan deelnemen aan sportactiviteiten buiten de club (schoolvoetbal, loopwedstrijden, etc…)

4.3.              Voor alle testwedstrijden en/of trainingen bij een andere club is een schriftelijke toestemming van RFC Wetteren (Denkcel Opleidingen) vereist omwille van de eerlijkheid ten overstaan van de club én omwille van de verzekering voor de speler. Inbreuk hiertegen leidt tot sportieve sancties.

4.4.              Spelers die schade toebrengen aan de RFC Wetteren accommodatie of aan de geparkeerde wagens kunnen, via hun ouders, burgerlijk aansprakelijk gesteld worden voor deze schade.

4.5.              Alle opzettelijk toegebracht lichamelijke schade aan derden (slaan, niet-voetbal bewegingen, etc…) wordt onbetwistbaar door de ouders van de betrokken speler vergoed indien het vonnis van een mogelijks rechtsgeding zijn schuld zou bevestigen.

4.6.              Het ontvreemden of stelen van bezittingen die toebehoren aan RFC Wetteren (trainings- en spelersuitrusting inbegrepen), medespelers en medewerkers kan bestraft worden door het bestuur met onmiddellijke verwijdering van de speler.

4.7.              Voetbaltassen worden na afloop van trainingen of wedstrijden ordentelijk weg gezet.

4.8.              Spelers kunnen op willekeurig tijdstip gevraagd worden om hun medewerking te verlenen aan gezondheidsonderzoeken en drugstesten.

4.9.              Spelers die betrapt worden op het gebruik, bezit of dealen van drugs worden onmiddellijk verwijderd uit de club bij beslissing van het bestuur. Een beroep tegen deze beslissing is niet mogelijk.

4.10.          Het gebruik van alcohol en tabak wordt ten strengste verboden in de RFC Wetteren accommodatie. Tevens wordt het gebruik ervan buiten de RFC Wetteren accommodatie ten stelligste afgeraden.

4.11.          Pestgedrag en / of cyberpesten wordt op RFC Wetteren absoluut niet getolereerd! Recidiverend pestgedrag kan bestraft worden door het bestuur met onmiddellijke verwijdering van de speler.

5.            AFSPRAKEN IN VERBAND MET DE SCHOOL

5.1.              Aan elke speler kan gevraagd worden om zijn schoolrapporten voor te leggen.

5.2.              Verwaarlozen van de studies kan, na contact met de schooldirectie, leiden tot tijdelijke stopzetting van trainings- en wedstrijdactiviteiten.

5.3.              Schoolproblemen worden tijdig aan de technische staf gemeld.

5.4.              Indien noodzakelijk kan er studieadvies gegeven worden.

 

6.            AFSPRAKEN MET OUDERS

6.1.              Aangezien de spelers verschillende malen per week op de club zijn, is het belangrijk te komen tot een goede informatie-uitwisseling. De ouders moeten daarom de technische staf op de hoogte brengen van belangrijke familiale omstandigheden, problemen op school, eventuele medische dossiers en dergelijke zodat we niet nodeloos in probleemsituaties terechtkomen.

6.2.              De ouders van elke jeugdspeler hebben recht op één enkel gesprek over selectiekeuze (met de Denkcel Opleidingen). Gesprekken over extra – sportieve zaken (school – gezondheid, …) kunnen ten allen tijde worden aangevraagd.

6.3.              De ouders van elke RFC Wetteren speler worden met aandrang gevraagd om op een positieve manier (juist taalgebruik, beheersen van emoties, geen confrontaties met ouders van tegenpartij, …) voor alle jeugdspelers van RFC Wetteren te supporteren.

6.4.              De ouders van elke jeugdspeler van RFC Wetteren worden bij aanvang van het seizoen uitgenodigd op een infosessie “Training voor ouders”. De aanwezigheid op deze infosessie is verplicht. Indien door de ouders verzaakt wordt aan deze infosessie wordt tijdens het seizoen het eenmalig gesprek over selectiekeuze niet toegestaan.

6.5.              Ouders zijn geen opleiders en dus kan coaching alleen van een door RFC Wetteren aangestelde opleider komen.

6.6.              Ook de scheidsrechter dient gerespecteerd te worden en eventuele scheidsrechterlijke vergissingen worden bezadigd benaderd en mogen geen aanleiding geven tot vulgaire scheldpartijen of het sporteducatieve karakter op de helling zetten. Ouders die door hun gedrag de werking van de jeugdopleiding in het gedrang brengen of die de technische staf, opleiders of andere medewerkers beledigen in het publiek, kunnen de toegang tot de jeugdopleiding van RFC Wetteren ontzegd worden.

6.7.              Het betalen van de jeugdspelers voor de geleverde prestaties (premie voor doelpunten etc…) is ten strengste verboden. Niet naleven van deze regel kan de onmiddellijke opzegging van aansluiting betekenen.

6.8.              De ouders verbinden zich ertoe eventuele problemen via de technische staf bekend te maken. Zij respecteren de integriteit van de club en laten zich niet verleiden om de club op een negatieve manier voor te stellen.

6.9.              De ouders van elke RFC Wetteren speler worden met aandrang gevraagd om er voor te zorgen dat de jeugdspeler op tijd komt. We willen de ouders wijzen op het feit dat zij hier een belangrijke rol spelen en het organisatiemodel van RFC Wetteren en de werking van de jeugdopleiding NIET in gevaar mogen brengen door een nonchalante en een vrijblijvende opstelling. Veelvuldig te laat komen kan dan ook een definitieve verwijdering als speler tot gevolg hebben.

6.10.          De ouders van elke RFC Wetteren speler worden met aandrang gevraagd om hun contactgegevens ten allen tijde up tot date te houden teneinde de onderlinge communicatie niet in het gedrang te laten komen.

6.11.          De opleider kan in geen enkel geval beïnvloed worden door de ouders met betrekking tot de activiteiten van de speler. Na een training of een wedstrijd is het een ouder niet toegelaten om met de opleider over de trainings- of wedstrijdactiviteiten te praten. Hierdoor zou de objectiviteit van de beoordeling van een speler in het gedrang kunnen worden gebracht.

6.12.          Het inrichten van etentjes, feestjes, vieringen, e.a. gebeurt altijd na contact met het bestuur. Hier moet voldoende rekening gehouden worden met de financiële mogelijkheden van alle ouders om zodoende geen kinderen uit te sluiten.

6.13.          In geval van ernstige onenigheid of onaangepast gedrag van de ouders wordt steeds het bestuur ingeschakeld om een beslissing te nemen.

6.14.          De club onderschrijft formeel het “Panathlon Charter” omtrent het nastreven van de positieve waarden in de jeugdsport. Spelers en ouders van RFC Wetteren verklaren hierbij eveneens deze positieve waarden na te streven.

6.15.          Ouders kunnen steeds terecht bij een neutrale onpartijdige klachtbehandelaar binnen de club indien ze geconfronteerd worden met een probleem / vraag of een klacht willen formuleren (clubgebonden).

 

Goede afspraken maken goede vrienden. Dat geldt in het dagelijks leven, in de werksfeer maar evenzeer op het niveau van onze voetbalclub en zijn jeugdopleiding. 
Dergelijke afspraken over de interne keuken worden  vastgelegd in een algemeen intern reglement. Onze afspraken vindt u op de volgende pagina’s.

 Ons algemeen intern reglement werd opgesplitst in 6 grote delen:

 • Algemene afspraken

 • Afspraken rond gedrag en leefregels voor spelers tijdens trainingen

 • Afspraken rond  gedrag en leefregels voor spelers tijdens wedstrijden

 • Afspraken rond ander gedrag voor jeugdspelers

 • Afspraken in verband met school

 • Afspraken met ouders

 Over bepaalde zaken gaan wij niet in discussie. Dat zijn bepaalde algemene leefregels die wij als club “normaal” vinden qua gedrag en attitude. Ons beleid (VISIE54795) is namelijk gebaseerd op 5 KERNWAARDEN. Deze kernwaarden weerspiegelen onze RFCW waarden. Alle personen die op één of andere manier verbonden zijn aan onze club worden geacht zich terug te vinden in deze essentiële normen. Het betreft relationele waarden die richting geven aan het menselijk contact:

 • TOON RESPECT

 • SPREEK WAARDERING UIT

 • TOON BETROKKENHEID

 • STA OPEN VOOR VERANDERING EN INDIVIDUELE ONTWIKKELING

 • NEEM VERANTWOORDELIJKHEID

 Voor onze spelers wijzen wij ook op onze RFCW’AYS, die kernachtig het gewenst gedrag in kaart brengen.
Met dank voor het aandachtig doornemen van onze leefregels. 
Het jeugdbestuur & Denkcel Opleidingen